Warunki zakupu

WARUNKI ZAKUPU

 

Wybór mieszkania lub domu
Wstępnego wyboru można już dokonać na podstawie informacji dostępnych na tej stronie. Gdy już Państwo zainteresują się naszą ofertą to zapraszamy na spotkanie do biura sprzedaży lub na terenie inwestycji. W trakcie spotkania odpowiemy na każde Państwa pytanie oraz uzgodnimy warunki finansowe.

Umowa rezerwacyjna
Umożliwia zarezerwowanie konkretnego lokalu lub domu na uzgodniony z Państwem czas. W tym czasie firma HEGRA Deweloper zobowiązuje się do nie zawierania żadnej umowy rezerwacyjnej ani umowy deweloperskiej dotyczącej przedmiotu rezerwacji. Umowa łączy się z wpłatą opłaty rezerwacyjnej w wysokości 5000 zł. W przypadku rezygnacji wpłacona opłata rezerwacyjna w całości podlega zwrotowi na wskazane przez Rezerwującego konto.

Umowa deweloperska
Umowa na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w zamian za zapłatę. Umowa deweloperska zawierana jest w formie notarialnej wraz z możliwością wpisu roszczenia do księgi wieczystej. Nabywca przed zawarciem umowy deweloperskiej otrzymuje prospekt informacyjny dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego, który zawiera wszystkie dane przewidziane w ustawie zarówno dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego jak i naszej firmy. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej (w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego) oraz koszty sadowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę. System płatności jest ustalany zgodnie z harmonogramem danego przedsięwzięcia deweloperskiego(wypłata należnej raty po skończonym etapie). Przekazanie i wydanie lokalu Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za przedmiot umowy.

Przekazanie lokalu
Przekazanie kluczy do mieszkania lub domu zaplanowaliśmy jeszcze przed umową przenoszącą własność. Podczas odbioru lokalu macie Państwo możliwość sprawdzenia jego stanu technicznego oraz zgodności z ustalonym standardem. W przypadku ewentualnych usterek termin i sposób ich usunięcia zostają zawarte w protokole. Otrzymacie Państwo również wszelkie instrukcje i gwarancje.

Umowa przeniesienia własności
Jest ostatnim etapem w procesie nabywania nieruchomości i stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. To w niej Deweloper ustanawia odrębną własność lokalu mieszkalnego, przenosi to prawo na nabywcę oraz przypisuje odpowiednie udziały w nieruchomości wspólnej. Umowa ta ma formę aktu notarialnego, a jej koszty ponosi strona kupująca.

W celu bliższych informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Sprzedaży:

HEGRA Deweloper
ul. Słowackiego 11
35-060 Rzeszów
Tel. 509 539 984
E-mail: sprzedaz@hegra-deweloper.pl